طالبان تقول انها ترمم قبر أحمد شاه مسعود

طالبان تقول انها ترمم قبر أحمد شاه مسعود
14 سپتامبر 2021, 17:30

طالبان تقول انها ترمم قبر أحمد شاه مسعود